Privacy


Reclassering Nederland werkt volgens strenge regels. Ook als het gaat om uw persoonsgegevens. Hiermee waarborgen wij uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze taken. Het gaat daarbij om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon.

Taken
Reclassering Nederland draagt bij aan een veiliger samenleving door het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dit doen wij door het uitvoeren van verschillende wettelijke taken op het gebied van het strafrecht.  Eén van de wettelijke taken is het toezicht houden op veroordeelden en verdachten. Ook geven wij in opdracht van de rechtbank, de gevangenis of het Openbaar Ministerie  advies over veroordeelden en verdachten. Wij maken een risicoanalyse en op basis hiervan stellen wij een adviesrapport op. Tot slot zorgt Reclassering Nederland ervoor dat de werkstraf op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Naast haar wettelijke taken voert  Reclassering Nederland ook taken uit die in het verlengde daarvan liggen zoals  vrijwillige begeleiding aan buitenlandse gedetineerden, bij een tijdelijk huisverbod of bij nazorg aan ex-gedetineerden.

Soorten persoonsgegevens
Reclassering Nederland is verplicht de identiteit van cliënten te controleren. Dit doen wij door uw (geldige) identiteitsbewijs te controleren of uw vingerafdruk te scannen. Voor de uitvoering van onze taken bewaren wij uw persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor dat doel. In elk geval uw naam, adres en woonplaats. Daarnaast andere gegevens in uw zaak, zoals een vonnis, toezichtplan, gegevens over de uitvoering van een werkstraf en de rapportages die Reclassering Nederland in opdracht van een justitiële instantie opstelt. Alleen als dat beslist noodzakelijk is bewaren wij ook gegevens over uw gezondheid.
Voor de bewaking van de kwaliteit van het reclasseringswerk worden soms beeldopnamen gemaakt. Zo worden de gedragstrainingen  van Reclassering Nederland gegeven door professionele trainers. Om de kwaliteit van de trainingen te beoordelen, nemen de trainers zichzelf op met de camera. Dat betekent dat er ook tijdens uw training een camera aanwezig is. Er worden echter alleen opnamen gemaakt van de trainer. U wordt dus zelf in principe niet gefilmd. Mocht dit anders zijn, dan wordt u vooraf altijd om toestemming gevraagd.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Reclassering Nederland – ook de reclasseringswerkers – hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u er van op aan moeten kunnen dat informatie, die u vertrouwelijk aan de reclasseringswerker verstrekt, niet zonder uw toestemming aan derden bekend wordt gemaakt. Wanneer belangen van anderen of de samenleving met ernstige schade bedreigd worden, mag de reclasseringswerker zonder toestemming van de cliënt de informatie wèl aan politie of Openbaar Ministerie doorgeven.

Uitwisseling van gegevens
Indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken geven wij uw gegevens door aan instanties die met ons samenwerken zoals het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de politie, zorginstellingen  en/of de rechterlijke macht. Alle medewerkers van Reclassering Nederland – ook de reclasseringswerkers – hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u er van op aan moeten kunnen dat informatie die u vertrouwelijk aan de reclasseringswerker verstrekt, niet zonder uw toestemming aan derden bekend wordt gemaakt. Wanneer belangen van anderen of de samenleving met ernstige schade bedreigd worden, mag de reclasseringswerker zonder toestemming van de cliënt die informatie wél aan politie of Openbaar Ministerie doorgeven.

Gegevens voor onderzoek
Soms stellen we informatie over personen die met Reclassering Nederland te maken hebben beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek of statistieken. Dit gebeurt anoniem, waardoor uw privacy is gegarandeerd.

Informatieplicht
Reclassering Nederland brengt een betrokkene door middel van een folder op de hoogte van het feit dat er persoonsgegevens van hem worden verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar het privacyreglement.

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, zoals neergelegd in de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Privacyreglement
In ons privacyreglement leest u meer over onze omgang met uw privacy en uw gegevens. Hier vindt u ons privacyreglement.

Bewaartermijn
Zeven jaar na het einde van het reclasseringscontact vernietigen wij in principe alle gegevens die we van u hebben.

Inzagerecht
Als u uw eigen gegevens wilt inzien, kunt u dat bespreken met uw reclasseringswerker. Klopt de informatie niet, verzoek dan schriftelijk om deze te wijzigen. Wij beslissen of de wijzigingen doorgevoerd worden. Blijft u het oneens met de inhoud van uw dossier, dan kunt u vragen om bemiddeling door de Autoriteit Persoonsgegevens  of een uitspraak vragen aan de rechter.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
tel. 070 381 13 00

Gegevens via onze website
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Reclassering Nederland maakt gebruik van analytische cookies, onder meer voor Google Analytics. De gegevens die wij met deze cookies verzamelen delen we niet met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google producten.

Google Analytics
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Inc. afgesloten. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Het IP-adres van bezoekers wordt geanonimiseerd. Met de gegevens van Google Analytics kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers.


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten