Wat wij doen

Werken met daders om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Een unieke taak, die Reclassering Nederland al bijna 200 jaar uitvoert. Het is ook een wettelijke taak, reclasseren hoort immers bij de rechtsstaat. Onze medewerkers zijn expert in het reclasseringsvak: ze hebben jarenlange kennis opgebouwd van crimineel gedrag, effectieve interventies en het begeleiden van mensen vanuit een gedwongen kader. Ons werk is mensenwerk, gestoeld op wetenschappelijke methodieken en inzichten. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden, om slachtoffers te voorkomen.

Advies

We adviseren rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en gedetineerden. Zij geven de reclassering opdracht om een reclasseringsadvies uit te brengen als zij meer over een verdachte of gedetineerde willen weten. In dit advies beschrijven we hoe het delict heeft kunnen gebeuren, wat de omstandigheden zijn van de verdachte of dader en, wat de kans is dat hij of zij opnieuw in de fout zal gaan en wat nodig is om herhaling van een delict te voorkomen. Dat doen we onder andere met behulp van het  risicotaxatie- en adviesinstrument RISC. Ook een gevangenis kan een advies bij ons aanvragen. In dat geval beoordelen we wat nodig is om iemand na detentie weer veilig, verantwoord en volwaardig terug te laten keren in de maatschappij.


Toezicht en elektronische monitoring (EM)

We houden toezicht op reclassenten. Tijdens dit gemiddeld twee jaar durende traject motiveren we reclassenten te kiezen voor het rechte pad. We ondersteunen en begeleiden hen daarbij. Zo nodig controleren we ook hun doen of laten met een elektronische enkelband (Elektronische Monitoring). Of we leiden verdachten en veroordeelden door naar forensische zorg (denk aan psychiatrie en therapie).


Gedragstrainingen

Wij geven wetenschappelijk erkende gedragstrainingen aan verdachten en daders. Tijdens een gedragstraining krijgt de deelnemer inzicht in de manier waarop hij of zij reageert in moeilijke situaties en oefent met andere manieren van reageren. Bijvoorbeeld door eerst te denken en dan pas te handelen (cognitieve vaardigheidstraining) of door de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen te zien (problematisch middelengebruik) en daarvoor alternatieven te ontwikkelen.  


Werkstraffen

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Een werkstraf is een straf waarbij de rechter of officier van justitie iemand verplicht onbetaald werk te doen dat een publiek doel dient. Zo doet de werkgestrafte iets terug voor de samenleving. Wij bepalen in samenspraak met de werkgestrafte waar en welke werkstraf hij moet doen. Dat kan bij een van onze eigen groepsprojecten of we bieden iemand een plek bij bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of kringloopwinkel. Wij begeleiden de werkgestrafte, controleren of hij de afspraken nakomt en alle opgelegde uren werkt. Ook grijpen we in als dat nodig is en kunnen een werkgestrafte terugsturen naar het openbaar ministerie. Daarmee loopt die het risico dat de werkstraf wordt omgezet in een gevangenisstraf.


Specifieke aanpakken

We specifieke aanpakken ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Zoals jongvolwassenen of adolescenten die zich in of op het randje van de criminaliteit begeven. En voor terrorismeverdachten en -daders. Ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en cybercriminaliteit staat hoog op onze agenda.


Samen met anderen

Een goede voorbereiding op een bestaan zonder criminaliteit, dat is ons doel. Om alle taken goed uit te kunnen voeren, werken we nauw samen met onze partners in de zorg- en strafrechtketen. Zoals gemeenten, zorg- en veiligheidshuizen, politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, Veilig Thuis, gevangeniswezen en forensische zorg.


Unieke plek in strafrechtketen

Reclassering Nederland is een zelfstandige stichting die bijna volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen de strafrechtketen neemt de reclassering een unieke plaats in. Wij zijn als enige organisatie vanaf het moment van aanhouding tot en met zijn terugkeer in de maatschappij betrokken bij een dader of verdachte.


Drie reclasseringsorganisaties

Naast Reclassering Nederland zijn nog twee andere reclasseringsorganisaties actief in Nederland: Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R). Wij werken actief met deze organisaties samen.