Reclassering.nl is een website van Stichting Reclassering Nederland (RN). 

Onderwerpen privacy

  Algemeen

  RN hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar cliënten, haar medewerkers, van de personen met wie zij samenwerkt en referenten en gaat derhalve zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon zoals een naam, adres, of een  telefoonnummer. RN ontvangt de persoonsgegevens van andere betrokken personen of organisaties of van haar haar cliënten zelf. Reclassering Nederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

  Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die RN verwerkt bij de uitvoering van haar taken en uw bezoek aan deze website. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door RN, onder meer waarom RN persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn, welke rechten u heeft als RN uw persoonsgegevens verwerkt en hoe RN met uw privacy omgaat. RN heeft hierbij als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

  Privacyreglement

  In ons privacyreglement leest u meer over onze omgang met persoonsgegevens van cliënten 

  RN verwerkt ook persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers en medewerkers van instanties met wie RN samenwerkt. Het gaat dan om persoonsgegevens zoals, een naam, telefoonnummer en emailadres.

  De regels over de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van RN zijn vastgelegd in een privacyreglement medewerkersgegevens en in een informatieblad medewerkersgegevens. Deze documenten zijn opvraagbaar bij de afdeling P&O van RN via  het dichtstbijzijnde regiokantoor (link naar regiokantoor opnemen).

  Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

  RN kan persoonsgegevens van cliënten (hierna: cliëntgegevens) verwerken met het oog op de uitvoering van de wettelijke reclasseringstaken en de overige taken die voortvloeien uit haar statuten. Dat geldt ook voor de persoonsgegevens van andere betrokkenen.

  De wettelijke reclasseringstaken zijn:

  • het doen van onderzoek naar en het geven van voorlichting en advies over personen die worden verdacht van of zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit;
  • het houden van toezicht, al dan niet met elektronische hulpmiddelen
  • het voorbereiden en begeleiden van en het houden van toezicht op de uitvoering van de taakstraf;
  • het aanbieden en uitvoeren van een gedragsinterventie;
  • het opstellen van een indicatiestellingsadvies en de zorgtoeleiding;
  • overige taken die bij wet aan RN worden toegewezen.

  De overige taken die voortvloeien uit de statuten zijn:

  • het op verzoek van een overheidsorganisatie, een zorg- en/of hulpverleningsinstelling of de persoon zelf houden van toezicht op en/of verlenen van hulp en begeleiding
  • het op verzoek van een overheidsorganisatie of een zorg- en/of hulpverleningsinstelling doen van onderzoek naar en het geven van voorlichting en advies over personen
  • op verzoek van een overheidsorganisatie, een zorg- en/of hulpverleningsinstelling of de persoon zelf aanbieden en uitvoeren van een gedragsinterventie
  • het verlenen van hulp en begeleiding aan Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd.
  • overige activiteiten die in overeenstemming zijn met de statuten van Reclassering Nederland.

  Cliëntgegevens en de persoonsgegevens van andere betrokkenen worden eveneens verwerkt voor de activiteiten die onderdeel uitmaken van dan wel in het verlengde liggen van de hiervoor genoemde taken, te weten:

  • het afleggen van verantwoording;
  • het voeren van beleid en beheer door RN
  • het meewerken aan statistisch- en/of wetenschappelijk onderzoek; en
  • de behandeling van klachten.

  Cliëntgegevens en de persoonsgegevens kunnen voorts door RN verder verwerkt voor doeleinden, die met het doel van het verzamelen verenigbaar zijn.

  Sollicitanten 

  RN kan voorts persoonsgegevens van sollicitanten verwerken met het oog op de sollicitatieprocedure en indiensttreding. RN doet dat op basis van de volgende grondslagen:

  • om de gerechtvaardigde belangen van RN, de afwikkeling van een sollicitatieprocedure,  te behartigen. Alleen als het gerechtvaardigde belang van RN opweegt tegen het belang van betrokkene worden diens persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerkt;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van indiensttreding;
  • als een sollicitant toestemming heeft gegeven. Deze grondslag geldt bij het bewaren van persoonsgegevens van een sollicitant na afloop van de sollicitatieprocedure ten behoeve van toekomstige, relevante vacatures. Deze toestemming kan te allen tijde eenvoudig weer worden ingetrokken.

  Waarvoor verwerken we persoonsgegevens van sollicitanten?

  • om een sollicitatie af te handelen. Daarbij kan het  gaan om NAW-gegevens, maar ook om een CV en/of een sollicitatiebrief. RN administreert deze persoonsgegevens zorgvuldig en gebruikt deze alleen voor zover dat nodig is om een sollicitatie te verwerken;
  • als een sollicitant bij RN in dienst komt, dan worden de persoonsgegevens verwerkt om de indiensttreding te regelen;
  • om relevante vacatures bij een (afgewezen) sollicitant onder de aandacht te brengen. Als betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure langer te bewaren, dan kan RN betrokkene benaderen voor andere, relevante vacatures.
  • voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden. Als het nodig is, gebruikt RN gegevens gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden en analyses. Dit doet RN bijvoorbeeld om het aantal sollicitanten per type vacature over de jaren heen in beeld te brengen. Dit gebeurt anoniem.

  ​​​​​​​De door een sollicitant verstrekte persoonsgegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van diens sollicitatie of gevraagde diensten indien de sollicitant RN hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een bureau dat assessments voor RN uitvoert. Sollicitaties bewaart RN tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij een betrokkene heeft aangegeven dat RN diens gegevens langer mag bewaren. Dan bewaart RN ze 1 jaar, waarna RN een betrokkene om toestemming kan vragen om ze nogmaals voor een jaar te bewaren.

  Risicotaxatie-instrumenten

  Bij de uitvoering van de reclasseringstaken ‘voorlichting en advies aan justitiële instanties’ en reclasseringstoezicht maakt Reclassering Nederland in veel gevallen gebruik van een risicotaxatie-instrument, de RISC. Meer informatie hierover leest u hier. 

  Identiteitscontrole

  Reclassering Nederland is verplicht de identiteit van cliënten te controleren. Dit doen wij door uw vingerafdruk te scannen of uw geldige identiteitsbewijs te controleren.

  Soorten persoonsgegevens

  Voor een goede uitvoering van een (wettelijke) reclasseringstaak kan het noodzakelijk zijn dat RN o.a. de volgende persoonsgegevens verwerkt, waarbij een deel van deze persoonsgegevens is aan te merken als strafrechtelijke- en bijzondere persoonsgegevens:

  • identiteits-/contactgegevens (naam, geslacht, geboortegegevens, adresgegevens en overige contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer);
  • het Strafrechtsketennummer (SKN) van cliënten;
  • het Burgerservicenummer (BSN) van cliënten;
  • persoonsgegevens in de vorm van beeld en geluid, foto’s, vingerafdrukken en uitslagen van testen alcohol- en drugsgebruik;
  • persoonsgegevens in een processen-verbaal;
  • persoonsgegevens uit openbare voor een ieder toegankelijke bronnen;
  • de aan rechterlijke autoriteiten uitgebrachte rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van een natuurlijk persoon zoals bedoeld in artikel 1 sub c Wjsg;
  • persoonsgegevens in opdrachtformulieren van justitiële instanties en andere opdrachtgevers;
  • persoonsgegevens in strafrechtelijke beslissingen zoals een vonnis;
  • gegevens over een behandeling en/of training (gezondheidsgegevens);
  • plannen van aanpak;
  • begeleidingsovereenkomsten; en
  • andere (bron)documenten zoals een vonnis, toezichtplan, gegevens over de uitvoering van een werkstraf en de rapportages die RN in opdracht van een justitiële instantie opstelt.

  Grondslagen voor de rechtmatigheid van de verwerking

  Uw persoonsgegevens worden door RN verwerkt om ervoor te zorgen dat wij onze taken goed kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de concrete situatie, gelden voor de afzonderlijke doeleinden, verschillende regels. Voor RN geldt als rechtvaardiging voor de verwerking van cliëntgegevens en de persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij de  reclasseringswerkzaamheden ten behoeve van cliënten, één van de volgende grondslagen uit de AVG:

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan RN is onderworpen
  • de vervulling van een publiekrechtelijke taak van RN
  • de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt
  • toestemming van de cliënt of andere persoon die betrokken is bij de  reclasseringswerkzaamheden ten behoeve van een cliënt 
  • de bescherming van een vitaal belang van de cliënt of bescherming van de vitale belangen van andere natuurlijke personen

  Op grond van de AVG en de UAVG is Reclassering Nederland bevoegd strafrechtelijke – en bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens te verwerken.

  Bronnen van persoonsgegevens

  Alleen die cliëntgegevens en persoonsgegevens van andere betrokkenen worden verzameld en verder verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de (wettelijke) reclasseringstaken.

  RN kan, afhankelijk van de reclasseringstaak, persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerken bij de cliënt zelf, bij justitiële - en overheidsorganisaties, hulp- en zorginstellingen, bij overige organisaties en personen die bij de reclasseringswerkzaamheden ten behoeve van de cliënt zijn betrokken en/of in openbare, voor een ieder toegankelijke bronnen.

  RN houdt samen met de andere organisaties voor volwassenreclassering voor de uitvoering van de wettelijke reclasseringstaken een gezamenlijk cliëntregistratiesysteem (IRIS) in stand. Hiervoor hebben de reclasseringsorganisaties een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten. Deze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ziet ook op het cliëntportaal, de doorgifte van cliëntgegevens aan de partners in de strafrechtketen, risicotaxaties en statistisch, beleids- of wetenschappelijk onderzoek. Een cliënt kan voor het uitoefenen van zijn AVG-rechten zoals een verzoek om inzage, correctie, aanvulling en verwijdering terecht bij de reclasseringsorganisatie waar hij of zij (laatstelijk) contact mee heeft. Zie hieronder bij ‘Uw rechten’.”

  Uitwisseling van persoonsgegevens

  Alle medewerkers van RN hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u er van op aan moet kunnen dat informatie, die u aan RN verstrekt, niet zonder uw toestemming aan derden bekend wordt gemaakt, met uitzondering van de hierna genoemde situaties en zoals opgenomen in het Privacyreglement. 

  Afhankelijk van het actuele kader waarin RN haar taken uitvoer en indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (wettelijke) taak van RN of om eventueel te voldoen aan een wettelijke verplichting, wisselt RN noodzakelijke informatie over u uit met instanties die met ons samenwerken zoals het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de politie, zorginstellingen, de rechterlijke macht en referenten uit uw eigen netwerk. Voor het uitwisselen van noodzakelijke gegevens met deze instellingen en personen hebben wij geen toestemming van u nodig. Ook wanneer belangen van anderen of de samenleving met ernstige schade worden bedreigd, mag de reclasseringswerker zonder uw toestemming informatie aan derden doorgeven. Daarnaast kan RN uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming. Wordt informatie aan derden verstrekt, dan zal de reclassering u daarvan op de hoogte stellen, tenzij RN een beroep kan op een uitzonderingsgrond.

  Met bedrijven die u gegevens verwerken in opdracht van RN, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Doorgifte aan het buitenland

  RN verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Daar waar de verwerking buiten de EER plaatsvindt, worden er vergelijkbare beschermingsmaatregelen genomen om uw recht op privacy te waarborgen.

  Functionaris Gegevensbescherming

  RN heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris is onafhankelijk en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving.

  Contactgegevens

  Reclassering Nederland
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 8215, 3503 RE Utrecht

  FunctionarisGegevensBescherming@reclassering.nl

  Telefoonnummer: 088-804 1000

  Beveiliging van uw persoonsgegevens

  RN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, zoals neergelegd in de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIO). De medewerkers van RN raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. RN zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Uw rechten

  U kunt bij RN een verzoek indienen om gebruik te maken van de volgende rechten:

  • Het recht op informatie: RN brengt u door middel van folders, informatie op de website en mondeling op de hoogte van de verwerking van uw persoonsgegevens. U mag aan ons vragen stellen over uw gegevensverwerking.  
  • Het inzagerecht: u heeft het recht RN te verzoeken u inzage te verlenen in de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het correctierecht: zijn de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig dan kunt u RN verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen.
  • Het recht op gegevenswissing: als wij gegevens over uw verwerken kunt wissing van u betreffende persoonsgegevens verzoeken.
  • Het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties heeft u het recht RN te verzoeken uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te verwerken
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RN.

  Een dergelijk verzoek kunt u richten aan uw contactpersoon bij RN. Mocht u geen contactpersoon (meer) hebben dan kunt u zich wenden tot het dichtstbijzijnde reclasseringskantoor.

  Als dat nodig is ter bevestiging van uw identiteit, dan kan RN u vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Hoe u een veilige kopie maakt, vindt u op deze website van de Rijksoverheid. 

  RN reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd als RN meer tijd nodig heeft vanwege de complexiteit van uw verzoek(en) en het aantal verzoeken. Als RN uw verzoek niet duidelijk vindt, kan u gevraagd worden uw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat RN zo goed mogelijk op uw verzoek kan reageren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een onevenredige inbreuk op de privacy van anderen). Als RN niet aan uw verzoek voldoet, laten wij u weten waarom.

  Bewaartermijn

  Ten aanzien van persoonsgegevens die voor de uitvoering van de reclasseringstaken bewaard moeten blijven geldt in beginsel een termijn van zeven jaar, gerekend vanaf de laatste datum van contact met de cliënt.

  Privacyinstellingen websites

  Gegevens via onze website
  Op deze website maakt RN gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. RN maakt gebruik van analytische cookies, onder meer voor Google Analytics. De gegevens die wij met deze cookies verzamelen, delen we niet met andere partijen.

  Google Analytics
  Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google Inc. afgesloten. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Het IP-adres van bezoekers wordt geanonimiseerd. Met de gegevens van Google Analytics kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers.

  Account 200jaarreclassering.nl
  Wanneer u een account aanmaakt op 200jaarreclassering.nl gaat u akkoord met het verwerken van de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, organisatienaam en wachtwoord voor het betreffende account. Deze gegevens worden verwerkt door twee externe partijen waar Reclassering Nederland verwerkersovereenkomsten mee heeft afgesloten. De persoonsgegevens worden verwijderd en vernietigd uiterlijk 3 maanden na afloop van het jubileumjaar 2023, dus in casu uiterlijk 31 maart 2024. Door een account aan te maken geeft u Reclassering Nederland ook toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor mailings over onderwerpen die verband houden met ‘200 jaar Reclassering’ zoals bijvoorbeeld digitale evenementen die op de website plaatsvinden.

  Vragen of klachten

  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij RN. Mocht u geen contactpersoon (meer) hebben dan kunt u zich wenden tot het dichtstbijzijnde regiokantoor van RN (link opnemen naar regiokantoren). Bent u het oneens met de reactie van RN op uw verzoek(en) en/of vindt u dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u bezwaar maken bij RN conform de interne Klachtenprocedure. 

  U kunt u hierover geen klacht indienen bij de Klachtencommissie Reclassering.

  • U kunt voor vragen over uw rechten op grond van de AVG en UAVG ook contact opnemen met de FG van RN
  • Bent u het niet eens met de reactie op uw verzoek(en)? Dan kunt u ook een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
  • U kunt zich ook wenden tot de rechter.

  RN wijst u erop rekening te houden met de termijnen voor het indienen van klachten/verzoeken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Omdat RN niet uitsluit dat onze dienstverlening in de toekomst verandert en/of de privacywetgeving verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 2 augustus 2021.