Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie

Privacyverklaring

Reclassering Nederland (afgekort: RN) verzamelt en verwerkt gegevens. Daarmee kunnen we ons werk goed uitvoeren. Met al die gegevens gaan wij vertrouwelijk om. Met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring laten we zien met welk doel we gegevens verzamelen. Ook leggen we uit hoe we gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect te herleiden is tot een persoon. Denk aan een naam, adres, of een telefoonnummer. Wij ontvangen de persoonsgegevens van cliënten zelf of andere betrokken personen of organisaties. Reclassering Nederland verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Ons uitgangspunt is dat niet méér persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk.

Medewerkers

De regels over de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van RN zijn vastgelegd in een privacyreglement medewerkersgegevens en in een informatieblad medewerkersgegevens. Deze documenten zijn opvraagbaar bij de afdeling Mens & Organisatie van Reclassering Nederland via het dichtstbijzijnde kantoor.

Sollicitanten

RN kan voorts persoonsgegevens van sollicitanten verwerken met het oog op de sollicitatieprocedure en indiensttreding.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Om de gerechtvaardigde belangen van RN, de afwikkeling van een sollicitatieprocedure, te behartigen.
Alleen als het gerechtvaardigde belang van RN opweegt tegen het belang van betrokkene worden diens persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerkt.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van indiensttreding.

Als een sollicitant toestemming heeft gegeven. Deze grondslag geldt bij het bewaren van persoonsgegevens van een sollicitant na afloop van de sollicitatieprocedure ten behoeve van toekomstige, relevante vacatures. Deze toestemming kan te allen tijde eenvoudig weer worden ingetrokken.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens van sollicitanten?

Om een sollicitatie af te handelen. Daarbij kan het gaan om NAW-gegevens, maar ook om een CV en/of een sollicitatiebrief. RN administreert deze persoonsgegevens zorgvuldig en gebruikt deze alleen voor zover dat nodig is om een sollicitatie te verwerken.
Als een sollicitant bij RN in dienst komt, dan worden de persoonsgegevens verwerkt om de indiensttreding te regelen.
Om relevante vacatures bij een (afgewezen) sollicitant onder de aandacht te brengen. Als betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure langer te bewaren, dan kan RN betrokkene benaderen voor andere, relevante vacatures.
Voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden. Als het nodig is, gebruikt RN gegevens gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden en analyses. Dit doet RN bijvoorbeeld om het aantal sollicitanten per type vacature over de jaren heen in beeld te brengen. Dit gebeurt anoniem.

​​​​​​​De door een sollicitant verstrekte persoonsgegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van diens sollicitatie of gevraagde diensten indien de sollicitant RN hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een bureau dat assessments voor RN uitvoert. Sollicitaties bewaart RN tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij een betrokkene heeft aangegeven dat RN diens gegevens langer mag bewaren. Dan bewaart RN ze 1 jaar, waarna RN een betrokkene om toestemming kan vragen om ze nogmaals voor een jaar te bewaren.

Leveranciers en externe medewerkers

RN verwerkt ook persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers en medewerkers van instanties met wie RN samenwerkt. Het gaat dan om persoonsgegevens zoals, een naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Cliënten

De in Nederland gevestigde organisaties voor reclassering zoals Reclassering Nederland, gebruiken voor de uitvoering van hun wettelijke reclasseringstaken een gezamenlijk cliëntregistratiesysteem. Dit systeem heet IRIS. Deze reclasseringsorganisaties hebben een overeenkomst ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid’ gesloten. De overeenkomst geldt ook voor het online cliëntportaal, het doorgeven van cliëntgegevens aan de partners in de strafrechtketen, risicotaxaties en statistisch, beleids- of wetenschappelijk onderzoek.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van (ex-)cliënten?
Reclassering Nederland (RN) verwerkt persoonsgegevens van (ex) cliënten om haar wettelijke reclasseringstaken uit te kunnen voeren en de ‘overige taken’ die in de statuten van Reclassering Nederland staan. Dat geldt ook voor de persoonsgegevens van andere personen die bij de reclasseringswerkzaamheden van een (ex) cliënt zijn betrokken zoals advocaten en familieleden.

De wettelijke reclasseringstaken zijn:

 • Onderzoek naar en het geven van voorlichting en advies over personen die worden verdacht van of zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit.
 • Toezicht houden, met of zonder elektronische hulpmiddelen.
 • Voorbereiden en begeleiden van en toezicht houden op de uitvoering van de werkstraf.
 • Aanbieden en uitvoeren van een gedragstraining.
 • Opstellen van een indicatiestellingsadvies en de zorgtoeleiding.
 • Overige taken die bij wet aan Reclassering Nederland worden toegewezen.

De overige taken die in de statuten staan, zijn:

 • Op verzoek van een overheidsorganisatie, een zorg- en/of hulpverleningsinstelling of de persoon zelf, toezicht houden op en/of verlenen van hulp en begeleiding.
 • Op verzoek van een overheidsorganisatie of een zorg- en/of hulpverleningsinstelling onderzoek doen naar en het geven van voorlichting en advies over personen.
 • Op verzoek van een overheidsorganisatie, een zorg- en/of hulpverleningsinstelling of de persoon zelf aanbieden en uitvoeren van een gedragstraining.
 • Verlenen van hulp en begeleiding aan Nederlanders die in het buitenland gevangen zijn.
 • Overige activiteiten die in overeenstemming zijn met de statuten van Reclassering Nederland.

Wij verwerken ook cliëntgegevens en de persoonsgegevens van andere betrokkenen voor het afleggen van verantwoording, voeren van beleid en beheer door Reclassering Nederland, meewerken aan statistisch- en/of wetenschappelijk onderzoek en de behandeling van klachten. Hiervoor geldt altijd dat de gegevens verzameld en verwerkt zijn voor de bovengenoemde taken.

Welke soorten gegevens?
Soms verwerken wij naast gewone persoonsgegevens, ook strafrechtelijke- en bijzondere persoonsgegevens. Het gaat om deze gegevens:

 • Identiteits-/contactgegevens (naam, geslacht, geboortegegevens, adresgegevens en overige contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer).
 • Het Strafrechtsketennummer (SKN) van cliënten.
 • Het Burgerservicenummer (BSN) van cliënten.
 • Persoonsgegevens in de vorm van beeld en geluid, foto’s, vingerafdrukken en uitslagen van testen alcohol- en drugsgebruik.
 • Persoonsgegevens in een proces-verbaal.
 • Persoonsgegevens uit openbare toegankelijke bronnen.
 • Rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van personen zoals bedoeld in de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Deze rapporten zijn alleen voor rechterlijke autoriteiten bestemd.
 • Persoonsgegevens in opdrachtformulieren van justitiële instanties en andere opdrachtgevers.
 • Persoonsgegevens in strafrechtelijke beslissingen zoals een vonnis.
 • Gegevens over een behandeling en/of training (gezondheidsgegevens).
 • Plannen van aanpak.
 • Begeleidingsovereenkomsten.
 • Andere (bron)documenten zoals een vonnis, toezichtplan, gegevens over de uitvoering van een werkstraf en de rapportages die RN in opdracht van een justitiële instantie opstelt.
Grondslagen voor de rechtmatigheid
Reclassering Nederland verwerkt persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij onze taken goed kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de concrete situatie, gelden voor de afzonderlijke doelen, verschillende regels. Voor de reclassering geldt als rechtvaardiging voor de verwerking van cliëntgegevens en de persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij de reclasseringswerkzaamheden voor cliënten, één van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de reclassering zich moet houden.
 • Vervullen van een wettelijke taak.
 • Uitvoeren van een overeenkomst met de cliënt.
 • Toestemming van de cliënt, of andere persoon die betrokken is bij de reclasseringswerkzaamheden voor die cliënt.
 • Beschermen van een vitaal belang van de cliënt of van de vitale belangen van andere personen.

Op grond van de AVG en de UAVG is Reclassering Nederland bevoegd strafrechtelijke – en bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) te verwerken.

Bronnen van persoonsgegevens
Alleen die cliëntgegevens en persoonsgegevens van andere betrokkenen worden verzameld en verder verwerkt, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de (wettelijke) reclasseringstaken.

Reclassering Nederland kan, afhankelijk van de reclasseringstaak, persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerken. De Reclassering kan bij de cliënt zelf persoonsgegevens opvragen. Maar ook bij justitiële – en overheidsorganisaties, hulp- en zorginstellingen, bij overige organisaties en personen die bij de reclasseringswerkzaamheden voor de cliënt zijn betrokken. Ook kunnen wij openbare, dus voor iedereen toegankelijke, bronnen gebruiken.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Alle medewerkers van RN hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u er van uit kunt gaan dat wij informatie, die u aan ons verstrekt, niet zonder uw toestemming aan anderen bekend maken. De hierna genoemde situaties vormen hierop een uitzondering. Deze situaties zijn opgenomen in ons Privacyreglement.

RN wisselt noodzakelijke informatie over cliënten uit met instanties die met ons samenwerken. Denk aan het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de politie. Maar ook zorginstellingen, de rechterlijke macht en referenten uit uw eigen netwerk. Welke gegevens wij uitwisselen, hangt af van wat op dat moment nodig is om onze wettelijke taak uit te voeren.

Voor deze uitwisseling gegevens hebben wij geen toestemming van de cliënt nodig. Wij hebben ook geen toestemming van de cliënt nodig als belangen van anderen of de samenleving ernstig bedreigd worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan anderen geven als u daar zelf toestemming voor geeft. Als de reclassering informatie aan anderen verstrekt, informeren wij de cliënt daarover. Behalve als wij een beroep kunnen doen op een uitzonderingsgrond.

Tot slot. Er zijn bedrijven die in opdracht van Reclassering Nederland uw gegevens verwerken. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgen we ervoor dat wij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens houden. RN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte aan het buitenland
RN verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Als de verwerking buiten de EER gebeurt, nemen wij vergelijkbare maatregelen om uw recht op privacy te beschermen.
Beveiliging van persoonsgegevens
Reclassering Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIO).

Onze medewerkers bekijken of gebruiken persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor hun werk. RN zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Risicotaxatie-instrumenten
Bij de uitvoering van de reclasseringstaken ‘voorlichting en advies aan justitiële instanties’ en reclasseringstoezicht maakt RN in veel gevallen gebruik van een risicotaxatie-instrument. Dit instrument heet RISC.
Identiteitscontrole
RN is verplicht de identiteit van cliënten te controleren. Dit doen wij door de vingerafdruk van de cliënten te scannen of een geldig identiteitsbewijs te controleren.

Uw rechten
Dit zijn uw rechten op het gebied van privacy:

 • Recht op informatie: RN brengt u met folders, informatie op de website en/of mondeling op de hoogte van de verwerking van uw persoonsgegevens. U mag aan ons vragen stellen over uw gegevensverwerking.
 • Inzagerecht: u heeft het recht RN te vragen om u inzage te geven in de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Correctierecht: zijn de persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig? Dan kunt u RN verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing: als wij gegevens over uw verwerken kunt wissing van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties heeft u het recht RN te vragen om uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te verwerken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RN.

Een verzoek indienen

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Dan moet u dit bespreken met uw contactpersoon bij RN. Mocht u geen contactpersoon (meer) hebben dan kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde reclasseringskantoor.

Legitimeren

Omdat het gaat om uw persoonsgegevens, kan het nodig zijn dat u zich op een van onze kantoren komt legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Als u niet kunt langskomen, zullen we u vragen om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Hoe u een veilige kopie maakt, leest u op deze website van de Rijksoverheid. Direct na het controleren van uw identiteit, vernietigen wij de kopie van uw legitimatiebewijs.

Reactie

Wij reageren zo snel mogelijk op uw vraag. Maar uiterlijk binnen één maand. Als uw verzoek ingewikkeld is of veel tijd kost, kunnen wij deze termijn twee maanden verlengen. Het kan ook gebeuren dat wij uw vraag niet duidelijk vinden. Dan vragen wij u om extra informatie.  Soms gebeurt het dat we uw vraag niet kunnen beantwoorden, of maar voor een deel. Bijvoorbeeld als uw verzoek leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. Als Reclassering Nederland uw verzoek afwijst, laten wij u weten waarom.

Bewaartermijn

Reclassering Nederland bewaart persoonsgegevens die voor de uitvoering van de reclasseringstaken nodig zijn, zeven jaar. We rekenen vanaf de laatste datum van het contact met de cliënt.

Functionaris gegevensbescherming

Reclassering Nederland heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG controleert bij de reclassering of medewerkers en systemen zich aan de privacywetgeving houden.

Contactgegevens

Reclassering Nederland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 8215, 3503 RE Utrecht

Mail: FunctionarisGegevensBescherming@reclassering.nl
Telefoonnummer: 088-804 1000

Vragen of klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij RN. Mocht u geen contactpersoon (meer) hebben dan kunt u zich wenden tot het dichtstbijzijnde regiokantoor van RN. Bent u het oneens met de reactie van RN op uw verzoek(en) en/of vindt u dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet (AVG), dan kunt u bezwaar maken bij RN conform de interne Klachtenprocedure.

Over deze punten kunt u geen klacht indienen bij de externe Klachtencommissie Reclassering:

 • U kunt voor vragen over uw rechten op grond van de AVG en UAVG ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van RN.
 • Bent u het niet eens met de reactie op uw verzoek(en)? Dan kunt u ook een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • U kunt zich ook wenden tot de rechter.

RN wijst u erop rekening te houden met de termijnen voor het indienen van klachten/verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

U heeft op deze pagina een samenvatting van ons privacyreglement gelezen. Lees het volledige privacyreglement.

Reclassering Nederland heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 24 juni 2024. Onze dienstverlening kan in de toekomst veranderen. Ook de privacywetgeving kan veranderen. Daarom raden wij u aan om deze privacyverklaring vaker te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen in onze privacyverklaring.