Op meerdere momenten in het strafproces kan de reclassering een advies over u schrijven. Welke soorten reclasseringsadvies zijn er? En op welk moment in het strafproces adviseren wij justitie?

Soorten reclasseringsadvies

  Reclasseringsadvies kort na arrestatie

  Bent u aangehouden door de politie en wordt u verdacht van een misdrijf? Dan kunt u kort na uw aanhouding al een bezoek krijgen van de reclassering op het politiebureau. 

  Tijdens deze 'vroeghulp' maakt een reclasseringswerker een eerste inschatting van welke problemen er spelen en welke hulpvragen u heeft. Doel: justitie informeren over uw persoonlijke situatie. En ook wat de gevolgen zijn van het feit dat u vastzit en welke risico’s er zijn voor eventuele slachtoffers.

  In ons advies kunnen wij voorstellen bijzondere voorwaarden te verbinden aan een eventuele schorsing. Denk aan een gedragstraining of locatieverbod. U komt dan onder toezicht van de reclassering tot aan uw rechtszitting. 

  Reclasseringsadvies voor een schorsing van voorlopige hechtenis

  Wordt u verdacht van een strafbaar feit en zit u in voorlopige hechtenis of in een Huis van Bewaring? Of moet u naar de raadkamer voor een besluit over uw voorlopige hechtenis? Dan kan justitie de reclassering om advies vragen over verlenging of schorsing van uw voorlopige hechtenis. 

  Wij onderzoeken dan welke risico's er kleven aan uw vrijlating en wat er nodig en mogelijk is om uw rechtszitting in vrijheid af te wachten. We adviseren de rechter-commissaris onder welke bijzondere voorwaarden schorsing mogelijk is. Denk aan een gedragstraining, locatieverbod of een enkelband. U komt dan onder toezicht van de reclassering tot aan uw rechtszitting. De rechter-commissaris beslist over de schorsing. 

  Reclasseringsadvies voor de rechter of officier van justitie

  Wordt u verdacht van een strafbaar feit en moet u naar de rechtbank? Dan vraagt het Openbaar Ministerie meestal of de reclassering een advies over u uitbrengt. Wij voeren vervolgens een gesprek met u over het delict waarvan u verdacht wordt. Het kan zijn dat u in voorlopige hechtenis zit. In dat geval bezoekt een reclasseringswerker u in detentie. De reclassering adviseert de rechter over wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat u een delict pleegt.

  Reclasseringsadvies in de gevangenis

  Zit u in de gevangenis? Dan houden detentiemedewerkers één centraal document over u bij: het Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan). Hierin staan de activiteiten die u volgt, hoe u zich gedraagt en wat u vertelt. Kortom, alles dat van belang is om u goed te begeleiden en ondersteunen. 

  Komt uw vrijlating in zicht? De Dienst Justitiële Inrichting (DJI) kan de reclassering dan vragen om een plan van aanpak op te stellen. Dat plan gaat over welke stappen u in de gevangenis kunt zetten voor een goede terugkeer in de maatschappij. Regelmatig adviseren wij dan om een training in de gevangenis te volgen. Ook adviseren wij of u in aanmerking komt voor een Penitentiair Programma. Daarbij bereidt u zich onder goede begeleiding en voorwaarden buiten de gevangenis voor op uw leven na detentie. > Lees meer

  Reclasseringsadvies bij een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.)

  Bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan een jaar kunt u na het uitzitten van twee derde van uw straf in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). 

  De reclassering en het gevangeniswezen brengen een advies uit aan het Openbaar Ministerie (OM) over uw voorwaardelijke invrijheidstelling. In het advies van de reclassering staat welke stappen u hebt gezet om de kans te verkleinen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt.

  Ook staat in het advies wat u heeft gedaan voor een goede terugkeer in de maatschappij. Wij adviseren het Openbaar Ministerie vervolgens of en onder welke (eventuele) voorwaarden u in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

  Aan een voorwaardelijke invrijheidstelling is altijd een proeftijd gekoppeld. Tijdens deze proeftijd mag u uiteraard geen nieuwe strafbare feiten plegen. Sinds 1 januari 2018 kan de rechter de proeftijd bij een voorwaardelijke invrijheidstelling verlengen. Ook dan heeft de reclassering een adviserende rol. 

  Daarnaast kan justitie bijzondere voorwaarden opleggen bij een v.i., zoals een locatieverbod, training en/of behandeling. De reclassering controleert of u zich aan de bijzondere voorwaarden houdt. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat u het resterende deel van uw straf alsnog moet uitzitten in de gevangenis. De rechter beslist over uitstel, achterwege laten en (geheel of gedeeltelijk) herroepen van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

  De reclassering adviseert justitie over de vervolgstappen van uw strafproces.
  02:28

  Officier van Justitie over samenwerking met Reclassering Nederland