Overzicht samenwerkingspartners

Reclassering Nederland werkt met verschillende internationale, landelijke en lokale organisaties samen aan een veiligere samenleving. Een (onvolledig) overzicht. 

CEP, de Europese reclasseringsvereniging Reclassering Nederland is een van de oprichters van de Conférence Permanente Européenne de la Probation, de Europese vereniging van reclasseringsstellingen. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Na veroordeling komt een verdachte soms in de gevangenis. Begeleiding van betrokkene is een reclasseringstaak. Daarbij werkt Reclassering Nederland samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Divosa Divosa is de branchevereniging van managers in het sociaal domein.

Gevangenenzorg Nederland
Hulporganisatie voor gevangenen, ex-gevangenen en de familie van gevangenen. Vrijwilligers leggen bezoeken af in heel Nederland. Maatschappelijk werkers, in dienst bij Gevangenenzorg Nederland, sturen hen aan.

Humanitas
Vrijwilligersorganisatie die o.a. verschillende programma’s aanbiedt binnen het thema ‘detentie’. Zowel voor (ex-)gedetineerden, als voor hun gezin.

Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
De inspectie houdt toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de sanctietoepassing door Reclassering Nederland.

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. De LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen ze met een netwerk van zorg in de vorm van intensieve gezinsprogramma's, gedragstrainingen, jeugdbeschermingsmaatregelingen, pleegzorg, (jeugd)reclassering en reïntegratieprogramma’s.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Toezicht op en bemiddeling van in het buitenland gearresteerde en gedetineerde Nederlanders.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Naast subsidieverstrekker is het Ministerie van Justitie en Veiligheid een belangrijke opdrachtgever voor Reclassering Nederland. 

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. Wat doen we? We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Openbaar Ministerie
De reclassering schrijft in opdracht van het Openbaar Ministerie adviezen en rapportages. Deze spelen een rol bij het totstandkomen van de eis.

Perspectief Herstelbemiddeling 
Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.

Politie
In veel gevallen bezoekt de reclassering direct na aanhouding de verdachte op het politiebureau.

Raad voor de Kinderbescherming
De reclassering wil voorkomen dat jongeren die een misstap hebben gemaakt opnieuw ontsporen. Bij de aanpak van jonge lastpakken schakelt zij geregeld de hulp in van de Raad voor de Kinderbescherming.

Rechtbank
Rechters kunnen ervoor kiezen adviezen en rapportages over verdachten mee te nemen in het vaststellen van de straf.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten en is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp.

Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies (EABT)
Schriftelijke cursussen en de voortgangsbewaking van die cursussen, in het kader van buitenlandse gevangenschap.

Stichting Epafras
Geestelijke begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlanders.

Stichting Exodus
Opvang voor ex-gedetineerden die intensieve begeleiding willen.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ
De Stichting Verslavingsreclassering GGZ begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of verdachten daarvan. Doel is reïntegratie in de maatschappij, door middel van vroegtijdig contact, advisering aan Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, intensieve reclasseringsbegeleiding en adequate nazorg. 

Tbs-klinieken
Soms leiden ernstige psychiatrische problemen (mede) tot het plegen van strafbare feiten. Een gestrafte kan dan ter beschikking stelling (tbs) opgelegd krijgen. Reclassering Nederland en tbs-klinieken werken intensief samen om herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.