Onderzoekers

Regelmatig vragen onderzoekers van onderwijsinstellingen en onderzoeksbureaus de reclassering om medewerking aan hun onderzoek. Dat waarderen we zeer.

Wetenschappelijk onderzoek toetst de kwaliteit van ons werk, stimuleert onze professionele ontwikkeling en draagt bij tot verbreding van kennis binnen onze organisatie. Jaarlijks ronden we een aanzienlijk aantal onderzoeken succesvol af. Met de wisselwerking tussen de uitkomsten en aanbevelingen van deze onderzoeken en onze eigen praktische kennis kunnen we onze praktijk blijvend vernieuwen. Het bevordert de kwaliteit van onze diensten en draagt bij aan de deskundigheid van onze reclasseringsmedewerkers. En het vergroot onze zichtbaarheid in de samenleving. Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek past dus bij onze visie en kernwaarden. Wij streven naar een ‘evidence-based’ uitvoering van het reclasseringswerk.

Prioritering

Voor onze bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek geven wij prioriteit aan praktisch ingestoken, beleidsrelevant onderzoek dat past binnen onze eigen beleidsvoornemens. Deze staan verwoord in onze meerjarenstrategie. Bij voorkeur werken we samen met universiteiten en hogescholen uit ons eigen kennisnetwerk die onze praktijk kennen. Ieder jaar stellen we een onderzoeksplan op. Onze meerjarenstrategie en eigen prioriteiten en speerpunten vormen de basis. Daarnaast is er vrije ruimte voor vernieuwende ideeën en innovatieve ontwikkelingen.

Persoonsgegevens

Als reclassering hebben we een verantwoordelijkheid richting reclassenten, reclasseringsmedewerkers en onderzoekers voor een zorgvuldige uitvoering van ieder onderzoek. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van allen met wie wij samenwerken. Wij werken dus volgens de geldende wet- en regelgeving zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In beginsel worden aan onderzoekers nooit persoonsgegevens over reclasseringscliënten en/of reclasseringsmedewerkers verstrekt. Als het verstrekken van persoonsgegevens voor een goede uitvoering van het onderzoek onvermijdelijk is, volgen wij strikt de richtlijnen die de AVG daarvoor stelt.

Uw aanvraag

Wilt u onderzoek doen dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via dit formulier.

Uw voorstel wordt door de onderzoekscommissie van 3RO beoordeeld op relevantie. Wij werken volgens een vastgesteld protocol dat bedoeld is om uw aanvraag op een zorgvuldige wijze te behandelen. Eventueel volgt een nader gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Als wij de aanvraag relevant vinden, schrijven wij hierover een advies aan onze directie. De directie besluit of het onderzoek uiteindelijk doorgang vindt.