Brieven aan de Tweede Kamer

Reclassering Nederland draagt bij aan politiek debat door de leden van de Tweede Kamer per brief te informeren over kwesties die de reclasseringspraktijk raken. U kunt deze brieven hier lezen en downloaden.

 • Bijdrage reclassering debat capaciteitsproblematiek DJI 11 april 2024
  4 april 2024
  De reclassering speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de maatregelen die minister Weerwind voorstelt vanwege de capaciteitsproblematiek bij DJI. De laatste ontwikkelingen en onze kijk hierop staan in deze brief. Bijdrage aan het plenaire debat op 11 april 2024.

 • Bijdrage reclassering begrotingsbehandeling JenV en Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
  1 februari 2024
  De reclassering speelt graag een rol bij het verlichten van de capaciteitsproblematiek bij DJI. Op dit moment zijn we hierover in overleg met het ministerie van JenV, DJI en andere ketenpartners. Op het zelfde moment dat we een bijdrage leveren aan de problematiek bij DJI moeten we zelf ook scherpe keuzes maken. We worden geconfronteerd met kostenstijgingen waarvoor we niet (volledig) gecompenseerd worden. We kunnen en willen niet inboeten op personeel en op de kwaliteit van ons werk. Dit betekent dat we de komende jaren stevig inzetten op kostenreductie op andere plekken, bijvoorbeeld voor onze huisvesting. Bijdrage aan de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs op 15 februari.
 • Bijdrage commissiedebat Gevangeniswezen en tbs d.d. 15 juni 2022
  14 juni 2022
  'Veruit de meeste detenties in Nederland zijn kort. Soms is korte detentie nodig, maar vaak onwenselijk. Vanuit een mensenrechtelijk perspectief, maar ook vanuit effectiviteit: een korte gevangenisstraf is te kort voor een goede gedragsverandering en lang genoeg om dingen kapot te maken.De reclassering is ervan overtuigd dat slimmer straffen bijdraagt aan het verlichten van de druk op DJI én aan veiligere buurten/wijken en minder slachtoffers.'
 • Advies Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (uitbreiding taakstrafverbod)
  17 december 2019
  Internetconsultatie, Ministerie van Justitie en Veiligheid - Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Ik breng met deze brief graag advies uit over dit wetsvoorstel en doe dit mede namens het Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (3RO).

 • Behandeling begroting  Justitie & Veiligheid 20 & 21 november 2019
  18 november 2019
  De reclassering speelt in op veranderingen in haar omgeving; onder meer lokaal en in de gevangenis is de reclassering nodig. Daarnaast neemt de complexiteit van de doelgroep toe, evenals de vraag naar de expertise van de reclassering en valt door forse investeringen in opsporing en vervolging meer en intensievere inzet door de reclassering te verwachten. Tegelijkertijd is het beschikbare kader onvoldoende om deze ambities en gewenste inzet te realiseren. Dat baart de reclassering zorgen. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan de behandeling van de begroting van Justitie & Veiligheid op 20 & 21 november 2019.
 • Plenair debat Wet Straffen en Beschermen 20 juni 2019
  18 juni 2019
  Detentiefasering met voldoende ruimte en tijd voor verlofopbouw levert een belangrijke bijdrage aan het veranderen van gedrag en het beheersen van risico’s. Geleidelijke opbouw van vrijheden en strikte voorwaarden zijn essentieel om daders gecontroleerd en begeleid in de samenleving te laten terugkeren. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan het plenaire debat over de wet Straffen en Beschermen op 20 juni 2019.

 • Plenair debat Elektronische Controle
  11 juni 2019
  De enkelband is een waardevol instrument binnen het reclasseringstoezicht. Om te controleren of voorwaarden worden nageleefd én door de informatie die de enkelbandgegevens bieden te bespreken met de drager en in te zetten om gedrag te veranderen. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van recidive en nieuwe slachtoffers. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan het plenaire debat over elektronische controle op 12 juni 2019.

 • Algemeen Overleg Gevangeniswezen
  6 september 2018
  Breid de samenwerking tussen het gevangeniswezen en de reclassering verder uit, maak meer gebruik van de expertise van de reclassering en behoud het penitentiaire programma voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dit staat in de brief van de drie reclasseringsorganisaties aan de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid als bijdrage aan het Algemeen Overleg Gevangeniswezen op 6 september 2018.

 • VAO Reclassering
  16 juni 2018
  Brief inzake de problematiek rond het ontstaan van wachtrijen.

 • Algemeen Overleg Reclassering
  11 mei 2018
  De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan het Algemeen Overleg Reclassering op 17 mei 2018.