Brieven aan de Tweede Kamer

Reclassering Nederland draagt bij aan politiek debat door de leden van de Tweede Kamer per brief te informeren over kwesties die de reclasseringspraktijk raken. U kunt deze brieven hier lezen en downloaden.

 • Bijdrage commissiedebat Gevangeniswezen en tbs d.d. 15 juni 2022
  14 juni 2022
  'Veruit de meeste detenties in Nederland zijn kort. Soms is korte detentie nodig, maar vaak onwenselijk. Vanuit een mensenrechtelijk perspectief, maar ook vanuit effectiviteit: een korte gevangenisstraf is te kort voor een goede gedragsverandering en lang genoeg om dingen kapot te maken.De reclassering is ervan overtuigd dat slimmer straffen bijdraagt aan het verlichten van de druk op DJI én aan veiligere buurten/wijken en minder slachtoffers.'
 • Advies Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (uitbreiding taakstrafverbod)
  17 december 2019
  Internetconsultatie, Ministerie van Justitie en Veiligheid - Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Ik breng met deze brief graag advies uit over dit wetsvoorstel en doe dit mede namens het Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (3RO).

 • Behandeling begroting  Justitie & Veiligheid 20 & 21 november 2019
  18 november 2019
  De reclassering speelt in op veranderingen in haar omgeving; onder meer lokaal en in de gevangenis is de reclassering nodig. Daarnaast neemt de complexiteit van de doelgroep toe, evenals de vraag naar de expertise van de reclassering en valt door forse investeringen in opsporing en vervolging meer en intensievere inzet door de reclassering te verwachten. Tegelijkertijd is het beschikbare kader onvoldoende om deze ambities en gewenste inzet te realiseren. Dat baart de reclassering zorgen. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan de behandeling van de begroting van Justitie & Veiligheid op 20 & 21 november 2019.
 • Plenair debat Wet Straffen en Beschermen 20 juni 2019
  18 juni 2019
  Detentiefasering met voldoende ruimte en tijd voor verlofopbouw levert een belangrijke bijdrage aan het veranderen van gedrag en het beheersen van risico’s. Geleidelijke opbouw van vrijheden en strikte voorwaarden zijn essentieel om daders gecontroleerd en begeleid in de samenleving te laten terugkeren. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan het plenaire debat over de wet Straffen en Beschermen op 20 juni 2019.

 • Plenair debat Elektronische Controle
  11 juni 2019
  De enkelband is een waardevol instrument binnen het reclasseringstoezicht. Om te controleren of voorwaarden worden nageleefd én door de informatie die de enkelbandgegevens bieden te bespreken met de drager en in te zetten om gedrag te veranderen. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van recidive en nieuwe slachtoffers. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan het plenaire debat over elektronische controle op 12 juni 2019.

 • Algemeen Overleg Gevangeniswezen
  6 september 2018
  Breid de samenwerking tussen het gevangeniswezen en de reclassering verder uit, maak meer gebruik van de expertise van de reclassering en behoud het penitentiaire programma voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dit staat in de brief van de drie reclasseringsorganisaties aan de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid als bijdrage aan het Algemeen Overleg Gevangeniswezen op 6 september 2018.

 • VAO Reclassering
  16 juni 2018
  Brief inzake de problematiek rond het ontstaan van wachtrijen.

 • Algemeen Overleg Reclassering
  11 mei 2018
  De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief graag bij aan het Algemeen Overleg Reclassering op 17 mei 2018.

 • Debat enkelband 1 juni 2017
  31 mei 2017
  De aan de Tweede Kamer toegezonden brief over de enkelband als bijdrage aan het debat van 1 juni 2017.

 • Inspiratie verkiezingsprogramma's 2017
  02 juni 2016
  Dit document dient ter inspiratie voor de verkiezingsprogramma's van 2017. Het is onlangs naar diverse politieke partijen verstuurd. In het document staat een aantal standpunten van Reclassering Nederland verwoord op het gebied van veiligheid en strafrecht.

 • Brief inzake tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  26 april 2016
  De aan de Tweede Kamer toegezonden brief ter voorbereiding op de plenaire behandeling van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding op 28 april 2016.

 • Algemeen overleg Reclassering 27 januari 2016
  20 januari 2016
  Op 27 januari 2016 vindt een algemeen overleg reclassering plaats in de Tweede Kamer. De drie reclasseringsorganisaties stuurden gezamenlijk deze brief naar de kamerleden.

 • Brief begroting 2016
  20 november 2015
  Dit is de brief van de regering aan de Tweede Kamer over de begroting 2016. Daarin wordt aangegeven dat de drie reclasseringsorganisaties er budget bij krijgen voor komend jaar.

 • Toelichting op begroting 2016
  13 oktober 2015
  Ten behoeve van de (schriftelijke) behandeling van de begroting Veiligheid & Justitie 2016 hebben de drie reclasseringsorganisaties (3RO) een bijdrage naar de Tweede Kamer gestuurd. De 3RO pleiten voor voldoende financiële middelen om kwaliteit te kunnen leveren en wachtlijsten te voorkomen.

 • Algemeen Overleg Reclassering
  26 mei 2015
  Het algemeen overleg duurt van 14:00 tot 17:00 uur. De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie buigt zich onder meer over de hoge werkvoorraad en het beschikbare budget van de reclassering. Ook staat het stelsel van de volwassenreclassering op de agenda.

 • Position Paper Capaciteit en versterking veiligheidsketen
  23 maart 2015
  De kernpunten:
  • Bundeling expertise en intensieve samenwerking is van groot belang voor een effectieve ketenaanpak.
  • Doorontwikkelen en aanvullen benodigde expertise en methoden in samenwerking met wetenschap.
  • De doelgroep is divers waar het gaat om problematiek en de fase van radicalisering. Nadere analyse van de kenmerken van (het gedrag) van deze personen geeft inzicht in mogelijke effectieve methoden en aanpak.
  • Samenwerking, ondersteuning en facilitering is van belang om de fysieke veiligheid en mentale weerbaarheid van (reclasserings)medewerkers te borgen.

 • Position paper rondetafelgesprek. Eigen bijdrage veroordeelden
  06 januari 2015
  De wetsvoorstellen in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten voor het verblijf in een justitiële inrichting en strafvordering & slachtofferzorg beogen dat degene die de maatschappij schade berokkent, bijdraagt aan de daaruit voortvloeiende kosten. Een doel dat op het eerste gezicht steun lijkt te verdienen. Echter, Reclassering Nederland verwacht dat de wetsvoorstellen onwenselijke effecten hebben, met mogelijk recidive en dus hogere kosten tot gevolg.

 • Plenaire behandeling Begroting Veiligheid & Justitie 2015
  19 november 2014
  Recidive voorkomen, risico’s beheersen, nieuwe slachtoffers voorkomen en een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving. Dat is de opdracht van de reclassering. Een taak die ook de politiek haar de afgelopen jaren regelmatig toe heeft toevertrouwd in het kader van diverse beleidsinitiatieven en nieuwe wetten. Voorkomen dient te worden dat, nu dit beleid succesvol is en de vraag naar reclasseringsdiensten groter dan budgettair voorzien, risicovolle maatregelen worden genomen die een ernstige wissel trekken op de kwaliteit van het werk. Graag dragen de drie reclasseringsorganisaties bij aan de plenaire behandeling van de begroting 2015 van Veiligheid & Justitie.

 • Elektronische Detentie: bijdrage debat Eerste Kamer
  23 september 2014
  Effectief detineren, dat is wat elektronische detentie beoogt. Met naast vergelding oog voor gedragsverandering, om recidive en nieuwe slachtoffers te voorkomen. De drie reclasseringsorganisaties dragen graag bij aan het plenaire debat in de Eerste Kamer over Elektronische Detentie dat op 23 september 2014 plaatsvindt.

 • Plenaire behandeling wetsvoorstel 'Langdurig Toezicht'
  29 augustus 2014
  Een vinger aan de pols of juist intensieve controle en begeleiding. Langdurig toezicht maakt het mogelijk om recidive van tbs-gestelden en zeden- en geweldsdaders te beperken. Met controle, begeleiding, behandeling. Maatwerk ten aanzien van intensiteit en duur is daarbij van belang. De drie reclasseringsorganisaties leveren graag een bijdrage aan de plenaire behandeling op 4 september 2014 van het wetsvoorstel dat onder andere voorziet in langdurig reclasseringstoezicht.

 • Voortgang uitvoering Masterplan DJI
  11 juli 2014
  Een effectieve strafrechtketen en dalende recidivecijfers. Succesvolle beleidskeuzes in het licht van deze ambities doen de vraag naar reclasseringsinzet toenemen. Het meerwerk is echter dusdanig fors, dat risicovol ingrijpen ten koste van de kwaliteit op de loer ligt.
  De drie reclasserings-organisaties leveren graag een bijdrage aan de schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer op de brief ‘Voortgang implementatie Masterplan DJI’ van 30 juni 2014, waarin de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie uiteenzet hoe hij tegen de taakstelling van de reclassering aankijkt.  

 • Bijdrage Reclassering Nederland aan algemeen overleg Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
  04 april 2014
  Een realistische inschatting van actuele risico’s. Dat moet de basis zijn voor het al dan niet verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag. Met maatwerk de samenleving beschermen en ruimte bieden voor resocialisatie. Om zo nieuwe delicten en slachtoffers te voorkomen. Reclassering Nederland levert graag een bijdrage aan het algemeen over Verklaring omtrent Gedrag (VOG) op 14 april 2014.

  Voorkomen recidive: Werk verrichten, een opleiding volgen, stage lopen. Het zijn belangrijke factoren ter voorkoming van recidive. Steeds vaker verlangen werkgevers, aanbieders van stageplaatsen en vrijwilligersprojecten een VOG. Een weigering ligt voor veroordeelden uiteraard bovengemiddeld in het verschiet. Soms terecht, soms onterecht. Feit is dat weigering van een VOG de reïntegratie bemoeilijkt. Een goede afweging bij het al dan niet verstrekken van een VOG is daarom van groot belang.

 • Bijdrage aan de begrotingsbehandeling van Veiligheid & Justitie
  15 november 2013
  Heldere prioriteiten, realistische ambities en scherp zicht op de consequenties van de (te maken) keuzes. Dat is nodig om optimaal en gericht in te zetten op veiligheid in financieel krappe tijden. Met deze brief levert Reclassering Nederland graag een bijdrage ter voorbereiding op de behandeling van de begroting van Veiligheid & Justitie op 19/20/21 november 2013.

 • Position paper Jeugdzorg
  05 september 2013
  De Jeugdwet voorziet onder meer in het overdragen van de verantwoordelijkheid voor jeugdreclassering naar de gemeenten. Reclassering Nederland vindt dit vanuit de inhoudelijke doelstelling van reclasseren – het voorkomen van recidive – en recente ontwikkelingen en inzichten op dit werkgebied onverstandig. Lees hier de position paper zoals deze is aangeboden op 5 september 2013  aan de Vaste Kamercommissie VWS ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de Jeugdwet op 5 september. Het document schetst het standpunt van Reclassering Nederland ten aanzien van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor jeugdreclassering naar de gemeenten.

 • Aanvullende bijdrage plenair debat Masterplan DJI
  21 juni 2013
  Niet nieuw, maar anders. De inzet van de enkelband in de laatste fase van detentie krijgt een andere vorm. Dagbesteding en huisvesting blijven belangrijk. Gedrag en risicoprofiel moeten bepalend worden. Met oog voor slachtoffers. Graag draagt Reclassering Nederland, in aanvulling op haar eerdere inbreng, bij aan het plenaire debat over het aangepaste Masterplan DJI op donderdag 27 juni 2013.

 • Bijdrage aan het debat over het Masterplan DJI op 6 juni 2013
  04 juni 2013
  Ingrijpend, pijnlijk en op onderdelen kansrijk. Het Masterplan DJI 'ademt' bezuinigingen en lijkt een wissel te trekken op behaalde resultaten, ambities en het uiteindelijke doel van de strafrechtketen om Nederland veiliger te maken. Op onderdelen zijn er echter ook kansen, die bijdragen aan een veiliger samenleving. Mits enkele randvoorwaarden goed worden geborgd. Reclassering Nederland draagt graag bij aan het debat over het Masterplan DJI op 6 juni 2013.

 • Bijdrage plenaire behandeling Wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht
  27 mei 2013
  Maatwerk bij de aanpak van jongvolwassen daders. Niet de leeftijd, maar het delict, ontwikkeling en gedrag bepalen de straf. Reclassering Nederland levert graag een bijdrage ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht op dinsdag 28 mei 2013.

 • Bijdrage Reclassering Nederland aan rondetafelgesprek Masterplan DJI
  15 april 2013
  Op 18 april is er een rondetafelgesprek over het Masterplan dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Dienst Justitiële Inrichtingen beschrijft in haar Masterplan DJI 2013-2018 op welke manier zij haar taakstelling wil realiseren. Reclassering Nederland levert met deze brief een bijdrage aan de discussie over het plan en de bezuinigingen die eruit voortvloeien. Voor Reclassering Nederland is het duidelijk dat ook de strafrechtketen haar bijdrage zal moeten leveren aan de bezuinigingen. Dat vraagt om ingrijpende keuzes. Keuzes waarbij we telkens een afweging moeten maken tussen kostenbesparing en veiligheid.
   
 • Bijdrage Algemeen Overleg Reclassering 3 april 2013
  29 maart 2013
  Financieel krappe tijden vragen om duidelijke keuzes, om focus. Ook als het gaat om investeren in veiligheid. Dit vraag om goede samenwerking binnen de strafrechtketen, maar ook om belangrijke politieke keuzes. Met oog voor effectiviteit van het strafrecht én voor de portemonnee. Met deze brief levert Reclassering Nederland graag een bijdrage aan het Algemeen Overleg op 3 april 2013.

 • Bijdrage 3RO aan Algemeen Overleg Slachtofferbeleid
  28 maart 2013
  De strafrechtketen verbreedt haar blikveld. Niet alleen de dader is in zicht, er is meer en meer oog voor het slachtoffer. Erkenning en herstel zijn van belang. De reclassering richt haar vizier op daders. En juist ook daar ligt een belangrijke ‘sleutel’. Niet in de laatste plaats om nieuwe slachtoffers te voorkomen. De drie reclasseringsorganisaties leveren graag een bijdrage aan het Algemeen Overleg Slachtofferbeleid op 28 maart 2013.

 • Bijdrage aan Algemeen Overleg Gevangeniswezen
  11 maart 2013
  De strafrechtketen maakt zich op voor ingrijpende veranderingen. Grote bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Ook voor het detentielandschap heeft dit consequenties. Uiteraard is zorgvuldigheid geboden. Er moeten keuzes worden gemaakt die bijdragen aan een veiliger Nederland. Reclassering Nederland levert graag een bijdrage aan het Algemeen Overleg Gevangeniswezen op 14 maart 2013.

 • Bijdrage aan inbreng verslag wetsvoorstel adolescentenstrafrecht
  28 januari 2013
  Leeftijd is ondergeschikt. Gedrag en delict bepalen de straf en de aanpak. Het adolescentenstrafrecht biedt deze flexibiliteit, waardoor maatwerk voorop staat bij de categorie daders tussen 15 en 23 jaar. De reclassering bereidt zich methodisch voor en zet zich in om door zeer intensieve controle en begeleiding de recidive onder jongvolwassenen te voorkomen . Reclassering Nederland steunt het wetsvoorstel en levert graag een bijdrage ter voorbereiding van uw schriftelijke inbreng.

 • Begroting Veiligheid & Justitie 2013
  07 november 2012
  Effectief straffen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Efficiënt, kostenbewust met als resultaat een duurzaam veiliger Nederland. Dat is waar Reclassering Nederland haar pijlen op richt. Ook in 2013. Graag draagt Reclassering Nederland bij aan de behandeling van de begroting van Veiligheid & Justitie op 13, 14 en 15 november 2012.

 • Algemeen Overleg Tbs
  12 juni 2012
  Risico’s zijn leidend. Ook als dat betekent dat daders langdurig onder toezicht van de reclassering moeten komen. Veiligheid staat voorop. Ook de veiligheid van de professionals die met deze daders werken. Reclassering Nederland draagt met deze brief bij aan het Algemeen Overleg Tbs op 14 juni 2012.

 • Drie voorstellen voor duurzame veiligheid
  11 juni 2012
  Alles en iedereen staat op scherp. De broekriem wordt aangetrokken. Alle uitgaven worden langs de lat gelegd van kostenefficiency en doelmatigheid. Dat binnen deze context ook duurzame alternatieven voor handen zijn, wordt soms over het hoofd gezien. Reclassering Nederland vraagt aandacht voor een aantal voorstellen die ook binnen een krapper financiële kader uitstekende oplossingen bieden voor een veiliger Nederland. Een duurzaam veilig Nederland.

 • Algemeen Overleg Reclassering
  11 juni 2012
  De kwaliteit van het reclasseringswerk is gebaat bij het centraal stellen van de professional, de mensen die dagelijks met daders en verdachten aan de slag zijn. Vertrouwen en verantwoordelijkheid, daar waar die hoort te liggen. Met duidelijke kaders. Aangestuurd op afstand, liefst vanuit één moderne organisatie met specialistische kennis. Reclassering Nederland levert met deze brief een bijdrage aan het Algemeen Overleg Reclassering op 13 juni 2012.

 • Brief inzake algemeen overleg gevangeniswezen aan de vast kamercomissie voor Veiligheid en Justitie
  20 april 2012
  Het principe van vrijheden en privileges verdienen spreekt aan. Tegelijkertijd levert het centraal stellen van de factor motivatie risico’s op voor een effectieve voorbereiding op het leven ná detentie, zonder nieuwe strafbare feiten en slachtoffers. Reclassering Nederland levert graag een bijdrage aan het Algemeen Overleg Gevangeniswezen op 25 april 2012.

 • Brief inzake de Wet forensische zorg aan de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
  26 maart 2012
  Risicobeheersing door de reclassering vraagt om maximale en zorgvuldige gegevensuitwisseling. Graag levert Reclassering Nederland een bijdrage aan het wetgevingsoverleg over de Wet forensische zorg op 2 april 2012.

 • Brief inzake minimumstraffen aan de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
  28 februari 2012
  Het kabinet is voornemens om in Nederland minimumstraffen te introduceren in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. U heeft reeds kennis kunnen nemen van de kritische adviezen van diverse partijen uit de strafrechtketen. Ook Reclassering Nederland sluit zich bij deze kritiek aan en levert met deze brief graag een bijdrage aan de inbreng voor het verslag inzake het wetsvoorstel minimumstraffen op 1 maart 2012.

 • Algemeen overleg Huiselijk Geweld
  09 februari 2012
  Ontwikkelen van specifieke expertise loont. Specialistische diagnostiek, systeemgericht werken vanuit controle en begeleiding en de inzet van een snel in te zetten training voor plegers van huiselijk geweld leveren een wezenlijke bijdrage aan veiligheid 'achter de voordeur'. Met deze brief draagt Reclassering Nederland graag bij aan het algemeen overleg Huiselijk Geweld op 9 februari 2012.

 • Begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie
  26 oktober 2011
  Effectief straffen is door de aanpak van daders, nieuwe slachtoffers voorkomen. Reclassering Nederland draagt met deze brief graag bij aan het debat over de begroting 2012 van het ministerie van Veiligheid & Justitie in de eerste week van november 2011.

 • Regelgeving: evenwicht tussen output en outcome
  08 september 2011
  Reclassering Nederland is een organisatie van professionals. Een kenmerk van haar gedachtegoed is dan ook dat er altijd een evenwicht bestaat tussen de regels en procedures die voortvloeien uit de missie en visie van de organisatie enerzijds, en het professionele oordeel van degenen die met deze regels en procedures werken anderzijds. Want alleen regelgeving en protocollen zijn niet genoeg om een veilige samenleving te bereiken. In deze brief de inbreng van Reclassering Nederland voor het Algemeen Overleg op 8 september. 

 • Voorbereidend onderzoek wetsvoorstel taakstraffen
  19 mei 2011
  De werkstraf is een effectieve sanctie. Dat deze sanctie niet geschikt is voor ernstige geweld- en zedendaders, dat vindt ook Reclassering Nederland. Tenminste, niet als enige straf. Een combinatie met reclasseringstoezicht, een enkelband of gedragsinterventies kan juist zeer nuttig zijn. Maatwerk is van belang. Met deze brief draagt Reclassering Nederland graag bij aan het voorbereidend onderzoek van de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven.