Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Ongeveer een kwart van alle zaken die bij Reclassering Nederland binnenkomt, gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de aanpak van huiselijk geweld werken wij samen met onze lokale en landelijke ketenpartners: politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Doelgerichter aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig. Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld, waarvan 119.000 kinderen. Snel ingrijpen om het geweld te stoppen en slachtoffers te voorkomen staat voorop. Met de lokale ketenpartners hebben we hier goede afspraken over gemaakt.

Snel ingrijpen

De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening. Na een melding van huiselijk geweld komen wij snel in actie. De reclasseringswerker betrekt hulp- en dienstverleners, familie en vrienden om samen afspraken te maken. Als de dader de hulpverlening niet start of afmaakt dan volgt een strafrechtelijke reactie. Is er geen sprake van een strafrechtelijk kader? Dan is Veilig Thuis aan zet. Wij werken in alle gevallen samen met Veilig Thuis.

Partnergeweld

In ruim 60 procent van huiselijk geweld zaken gaat het om partner- of ex-partnergeweld. Om de problematiek en de risico’s op herhaling in kaart te brengen, maken wij een risicotaxatie. Ook geven we advies over passende interventies, zoals ondertoezichtstelling en gedragstrainingen.

Denk aan de gedragstraining BORG voor daders en verdachten van partnergeweld. Daarnaast houden wij toezicht op een eventueel contact- of gebiedsverbod of begeleiden we de dader naar specialistische zorg. Ook begeleiden wij gemeenten bij de inzet van een tijdelijk huisverbod en een effectieve daderaanpak. 

Spreekuur Huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling doelgerichter aan te pakken, introduceerde Reclassering Nederland in de regio Oost het spreekuur huiselijk geweld. Direct actie ondernemen staat daarbij voorop. Snel ingrijpen is dan ook het motto van het huiselijk geweld spreekuur. Het spreekuur ging in medio 2017 in Oost-Nederland van start en is daar onderdeel van de reguliere aanpak. Reclasseringswerker Kirstie Schmitz was nou betrokken bij het opzetten van het spreekuur: ‘Kirstie: ‘We zetten zo nodig direct een interventie in zoals de training Partnergeweld, BORG. Altijd wordt direct contact gelegd met Veilig Thuis, om af te stemmen en samen te werken. We voorzien echt in een behoefte’, vervolgt Kirstie. ‘Je wil niet weten met hoeveel organisaties een verdachte te maken heeft bij huiselijk geweld: Veilig thuis, politie, Openbaar Ministerie, de gemeente. Nu ligt de regie in een hand als er sprake is van een strafbaar feit – bij de reclassering.’

Werken met de meldcode

Ook reclasseringsmedewerkers zijn getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt bij het nemen van de juiste stappen bij (vermoedens van) huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een groot en urgent veiligheidsprobleem.

In de gevallen van moord en doodslag met vrouwelijke slachtoffers zijn (ex-) partners al jarenlang de grootste groep verdachten of daders.Uit onderzoek van het WODC (recidivemonitor), blijkt dat jaarlijks in gemiddeld 33% van de gevallen van moord en doodslag in Nederland huiselijk geweld de oorzaak is (gaat om ongeveer 49 mensen per jaar). 51% van de vrouwen die worden omgebracht worden gedood door een (ex-) partner (CBS cijfers - Slachtoffers door moord en doodslag in Nederland, augustus 2017)

Ook blijkt uit politiecijfers (2013, recidivemonitor) dat van de veroordeelde en vervolgde daders van huiselijk geweld, ruim 70% al een eerdere strafzaak heeft gehad. Hierbij kan het om een delict van elke aard gaan, dit zit niet enkel op veroordeling wegens huiselijk geweld.