Nieuws
Adobestock 248268554 Vrouw Verrekijker 2

Reclassering Nederland zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht

Per 1 juli 2020 en 1 januari 2021 nemen twee leden van de raad van toezicht van Reclassering Nederland afscheid vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee maal vier jaar. Voor de vrijkomende vacatures zoekt de raad dit jaar twee nieuwe leden m/v.

Als lid van de raad van toezicht draagt u met uw kennis en ervaring bij aan de belangrijke en complexe missie van Reclassering Nederland: werken aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen en verminderen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Complex, omdat veranderingen in de maatschappij het reclasseringsvak uitdagen: cliënten hebben ingewikkelder problematiek, sommigen zijn verward of juist verhard, hebben nieuwe of zwaardere delicten gepleegd. Daarnaast wordt ook het maatschappelijk en politiek klimaat veeleisender. Daarom willen wij nog meer ‘lokaal’ werken, dichtbij de leefwereld van de cliënt. Op de plekken waar cliënten en hun netwerk zijn, dichter bij de burger, zodat we uiteindelijk de samenleving letterlijk bij het reclasseringswerk betrekken. Daar waar de inzet het hardst nodig is en de reclassering effectief kan bijdragen aan het voorkomen van recidive, maatschappelijke re-integratie en het veiliger maken van de samenleving.

Breed geïnformeerd aan de slag

De raad van toezicht van Reclassering Nederland bestaat uit vijf leden uit de sectoren wetenschap, financiën, openbaar bestuur, justitie/strafrecht en bedrijfsleven. Zij komen jaarlijks ongeveer vijf maal bijeen voor reguliere vergaderingen, themabesprekingen, strategiesessies en de jaarlijkse zelfevaluatie. Het betreft een bezoldigde nevenfunctie. De raad laat zich breed informeren en spreekt ook regelmatig met de ondernemingsraad. Verder wordt jaarlijks een gesprek gevoerd met de regiodirecteuren van Reclassering Nederland.

Versterking uit wetenschap en bedrijfsleven

We maken graag kennis met realistische, eigentijdse en maatschappelijk betrokken mensen. Voor een van de twee posities zoeken we specifiek naar een wetenschapper in een vakgebied dat raakvlakken heeft met het werk van de reclassering. De andere kandidaat is bij voorkeur werkzaam in het bedrijfsleven (profit of non-profit) en goed bekend met het maatschappelijk krachtenveld waarin de reclassering opereert. Ervaring met organisatieveranderingen, zoals het bevorderen van flexibiliteit in organisaties, zelforganisatie en nieuw leiderschap, is gewenst. Een van de twee nieuw te benoemen leden zal op voordracht van de ondernemingsraad plaatsnemen in de raad van toezicht. Van dit lid verwachten we affiniteit met medezeggenschap en de dagelijkse praktijk van medewerkers.

Bevlogen teams in buurt en bajes

De ambities van Reclassering Nederland voor de komende jaren laten zich vangen in de woorden ‘buurt, bajes en bevlogen teams’. Voor het leveren van kwalitatief goed reclasseringswerk is samenwerking met lokale partners in toenemende mate van belang. Daarom investeert Reclassering Nederland in meer en betere verbinding met die partijen ‘in de buurt’. Daarnaast werkt de reclassering samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen aan een toekomstbestendige, optimale samenwerking ‘in de bajes’. En met ‘bevlogen teams’ wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke opdracht waar de reclassering voor staat; het verminderen van recidive om de veiligheid van de samenleving te vergroten. Dat vraagt om werken in teamverband, sturen op vertrouwen en daarbij passend leiderschap.

De raad van toezicht vindt het belangrijk dat zij divers is samengesteld. Met mensen die anders naar hetzelfde kijken vanuit hun eigen achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. De raad heeft daarom in deze procedure extra oog voor met name de culturele herkomst van kandidaten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacatures neemt u contact op met mevrouw C. Hessel, secretaris van de raad van toezicht, tel. 088 80 42 033.

Voor meer informatie over het werk van Reclassering Nederland kijkt u op de website van Reclassering Nederland:
Organisatie Reclassering Nederland
Taken Reclassering Nederland

Interesse

Heeft u interesse om als toezichthouder een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities en verdere ontwikkeling van Reclassering Nederland? Laat het dan uiterlijk 17 februari 2020 per e-mail weten aan mevrouw C. Hessel, secretaris van de raad van toezicht. Graag ontvangen we uw cv en een korte motivatie.

 

Geplaatst op 30 januari 2020