Verslag raad van toezicht 2020

De raad van toezicht kwam in 2020 vier maal bijeen voor reguliere vergaderingen. Tevens vonden diverse themabesprekingen en een strategiesessie plaats. De raad laat zich breed informeren en spreekt onder meer regelmatig met de ondernemingsraad en voert jaarlijks een gesprek met de vijf regiodirecteuren.

2020 was onmiskenbaar een bijzonder jaar. De coronacrisis en de maatregelen die in de bestrijding daarvan zijn opgelegd, maakten dat bijzondere aandacht nodig was voor de uitvoering van het reclasseringswerk. De raad van toezicht heeft zich uitgebreid laten informeren over de gevolgen van de maatregelen op het werk van de reclassering en over de herstart van de strafrechtketen. In verband met de maatregelen heeft het jaarlijkse werkbezoek geen doorgang kunnen vinden. Wel heeft de raad van toezicht zich in verschillende gesprekken nader laten informeren over relevante ontwikkelingen. Onderwerpen op het terrein van control en auditing zijn voorafgaand aan behandeling in de raad van toezicht besproken in de vier vergaderingen van de auditcommissie.

In haar strategiesessie heeft de raad van toezicht uitgebreid stilgestaan bij ontwikkelingen in de inrichting en besturing van de stichting. Ontwikkelingen in de organisatie, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsgericht werken, teamontwikkeling en zelforganisatie vragen namelijk expliciet en gericht om legitimering en richting naar de toekomst. Om meer rust te brengen in de besturing is verduidelijking nodig van rollen en de lijnstructuur en versterking nodig van het samenspel tussen lijn en staf. De raad van toezicht heeft in dit kader in 2020 ingestemd met wijzing van de directiestructuur. Met de driehoofdige directie zal het reclasseringswerk beter ondersteund kunnen worden en de positie van de stichting versterkt.

Naast de reguliere onderwerpen die de tafel van de raad van toezicht passeren, zoals de begroting, de jaarrekening, de opvolging van de bevindingen uit de management letter, de HKZ-R-certificering, ging in 2020 de aandacht onder meer uit naar media- en communicatiebeleid. De raad onderschrijft de inzet om steeds vaker sociale mediakanalen in te zetten en zo het publiek voor het werk van de reclassering te winnen, bestaansrecht te veroveren, maar ook mensen te inspireren en publiek verantwoording af te leggen. De raad blijft bij het onderwerp betrokken, bijvoorbeeld waar het gaat om de uitvoering van een positioneringsonderzoek. 

De raad van toezicht is verheugd dat in 2020 voor het eerst een meerjarenbegroting is opgesteld, waarmee vanaf 2021 wordt gewerkt. Hiermee is voor het eerst een kwalitatieve doorkijk van meerdere jaren beschikbaar. Met de meerjarenbegroting beoogt de stichting verder vorm te geven aan de wens tot langere strategische lijnen en meer stabiliteit en voorspelbaarheid. De techniek van de meerjarenbegroting waar voor is gekozen verondersteld een bestaande begroting die telkens aangepast wordt.

Reclassering Nederland werkt intensief samen met de twee andere reclasseringsorganisaties, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Met de visie 'Grenzen stellen, krachten benutten' die de minister voor Rechtsbescherming in 2020 aan de Tweede Kamer zond, heeft hij steun voor en vertrouwen in het reclasseringswerk geuit en de positie van de 3RO bekrachtigt als de enige drie wettelijke reclasseringsorganisaties. Tegen de achtergrond van de ruimte die de minister daarbij voor de organisaties biedt om specifieke kracht van de afzonderlijke kracht meer te benutten, heeft de raad gesproken over de toekomstige vormgeving van de samenwerking van de 3RO.

Wisselingen

De raad van toezicht heeft in 2020 afscheid genomen van Pauline Schuyt en Jan Hamming in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee maal vier jaar en van secretaris Corine Hessel. De raad is hen erkentelijk voor hun jarenlange inzet. In 2020 zijn Mardjan Seighali (op voordracht van de ondernemingsraad; per 1 juli 2020) en Pieter Tops (per 1 januari 2021) tot de raad van toezicht benoemd. De raad kijkt met vertrouwen uit naar hun (verdere) bijdrage aan het werk van de raad. Per 1 januari 2021 bestaat de raad van toezicht  hiermee uit vijf leden:  Liesbeth Spies (voorzitter), Marieke Koek, Tom Groot, Mardjan Seighali en Pieter Tops.

Overzicht nevenfuncties leden raad van toezicht Reclassering Nederland 2020

Liesbeth Spies

Burgemeester Alphen aan den Rijn

 • Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichting Alzheimer Nederland
 • Voorzitter bestuur vereniging Veilig Verkeer Nederland (is beëindigd op 1 juli 2020)
 • Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds
 • Vice-voorzitter Eipa, European Institute for Public Administration (is beëindigd op 1 oktober 2020)
 • Lid van het bestuur van Nationaal Groenfonds
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid
 • Lid DB en AB Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Economische Programmaraad Zuidvleugel
 • Lid DB en AB Holland Rijnland
 • Lid begeleidingscommissie Coronacrisis bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Marieke Koek

President Gerechtshof Den Haag

 • Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag
 • Lid Rotary Des Indes, Den Haag
 • Secretaris Stichting Van Heek’s Fonds

Tom Groot

Hoogleraar Management Accounting Vrije Universiteit Amsterdam

 • Voorzitter Raad van Commissarissen archeologisch bedrijf Hendrik Brunsting Stichting/VU
 • Directeur Limperg Instituut
 • Lid raad van toezicht Pax voor Vrede
 • Voorzitter Stichting Vrienden van het Dorpscentrum in Oegstgeest

Jan Hamming

Burgemeester gemeente Zaanstad

 • Voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Movisie, landelijk kennisinstituut sociale vraagstukken
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Koning Willem I College, Den Bosch
 • Lid bestuur Bouwfonds Cultuurfonds
 • Lid Raad van Advies UWV WERKbedrijf
 • Voorzitter bestuur Richard Krajicek Foundation
 • Voorzitter LSO-OMG
 • Lid Raad van Toezicht Driestroom

Pauline Schuyt (tot 1 juli 2020 lid van de raad van toezicht Reclassering Nederland)

Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting aan de Universiteit Leiden

 • Bestuurslid Moddermanstichting
 • Redactielid tijdschrift Sancties
 • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
 • Docent SSR Studiecentrum Rechtspleging
 • Lid wetenschappelijke adviescommissie programma ‘Koers en Kansen voor de Sanctieuitvoering’

Mardjan Seighali (vanaf 1 juli 2020 lid van de raad van toezicht Reclassering Nederland)

Directeur bestuurder Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF

 • Voorzitter Humanistisch Verbond
 • Lid Raad van Advies Inspectie J&V
 • Lid Raad van Toezicht Paleis het Loo
 • Lid Raad van Commissarissen de Alliantie
 • Voorzitter Adviescommissie Erepenning Gemeente Almere
 • Lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
 • Raad van Advies Diversiteit in Bedrijf