Confrontatie

07 augustus 2017

Het Algemeen Dagblad berichtte laatst over het bij wet laten verbieden dat daders van ernstige geweldsmisdrijven terugkeren in de woonomgeving van hun slachtoffers en nabestaanden. Slachtofferhulp Nederland onderzoekt momenteel de juridische mogelijkheden daartoe.

Omzeilen

28 januari 2017

Soms zou ik wensen dat politici vaker tot tien tellen voordat zij in de media hun mening laten optekenen. Afgelopen week was in het nieuws dat het verbod op werkstraffen steeds vaker door rechters ‘omzeild’ zou worden. De Raad voor de rechtspraak is van oordeel dat van omzeilen geen sprake is en reageerde op haar website met een nadere uitleg.

Een ander geluid

02 december 2016

Ook al is het herfst en inmiddels bijna winter, er hangt toch een ‘nieuwe lente’ in de lucht.  Ik bedoel daarmee dat er naar mijn gevoel een brede beweging gaande is, die op zoek is naar (alternatieve) sancties die enerzijds recht doen aan de belangen en gevoelens van het slachtoffer en anderzijds effectief zijn bij het voorkomen van recidive.

Het succes van snelrecht

15 juni 2016

Successen mogen gevierd worden, dat doen wij wel eens te weinig. Eind mei vierden wij met een symposium het vijfjarig bestaan van snelrecht (ZSM in vaktermen). Enorm veel geïnteresseerden en plaatsen te kort. Dat zegt wel iets over de enorme belangstelling voor en wellicht ook het succes van ZSM.

Terrorismebestrijding

06 april 2016

Sommige dingen begrijp ik niet. Afgelopen vrijdag verscheen er een rapport uitgebracht door The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in opdracht van De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Met daarin een profiel van jihadisten die naar het buitenland vertrekken, de dreiging die deze groep oplevert en het beleid dat verschillende EU-lidstaten hierop maken.

Oog voor slachtoffers

22 februari 2016

Het slachtofferbewust werken is een vast onderdeel van het reclasseringswerk geworden. En niet alleen bij de drie reclasseringsorganisaties, alle organisaties in de strafrechtketen zijn er serieus en actief mee aan de slag.

Criminaliteit voorspellen..?

15 januari 2016

Sinds jaar en dag worstelen we als samenleving en als organisatie met de vraag: ‘Is het te voorspellen of en wanneer mensen weer de fout ingaan?’ Door de jaren heen hebben wij allerlei diagnose-instrumenten ontwikkeld, zoals de Recidive Inschattingsschalen (RISc) en de QuickScan. Momenteel zijn wij intern bezig om al deze instrumenten samen te brengen.

Een gewaarschuwd mens...

06 november 2015

Afgelopen week waarschuwde kinderombudsman Marc Dullaert voor de kwaliteit van de jeugdhulp. Hij laat in een onderzoek zien dat bij het toekennen van zorg aan kinderen te veel gekeken wordt naar geld en niet naar wat de beste zorg is voor een kind. Volgens hem hebben gemeenten niet die hulp ingekocht die een specialist heeft voorgeschreven. Bovendien zouden financiële belangen zwaarder wegen dan de juiste zorg.

Tussen wal en schip

02 juli 2015

Het zal velen afgelopen week niet zijn ontgaan. Het verschijnen van het kritisch rapport door de commissie Hoekstra over Bart van U., de vermoedelijke moordenaar van Els Borst. Als het rapport één ding duidelijk maakt dan is het wel dat nog veel instanties langs elkaar heen werken, dan wel dat er niets gedaan wordt met de beschikbare informatie.

 

Onbekend maakt...

23 juni 2015

Een gezegde uit 1914 luidt: ‘Onbekend maakt onbemind’ oftewel iets wat nog onbekend is, kan ook niet geapprecieerd worden. Ik denk vaak aan dit gezegde als het over ons werk gaat. Ik blijf mij erover verbazen hoe weinig de gemiddelde Nederlander van ons werk weet.

Belgen

23 april 2015

Belgische en Nederlandse onderzoekers hebben een vergelijkend onderzoek gedaan naar recidivecijfers bij gedetineerden met en zonder elektronische detentie. Conclusie: gedetineerden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband komen in de eerste vijf jaar na vrijlating minder vaak opnieuw in de gevangenis terecht dan gedetineerden die hun straf uitzitten in de gevangenis.

Ang Kiem Soei

20 januari 2015

In Nederland wordt een discussie gevoerd over het mensonwaardige van levenslange gevangenisstraf, in Saoedi-Arabië krijgt een blogger duizend stokslagen en in Indonesië is afgelopen zaterdag bij een Nederlander de doodstraf voltrokken door middel van een vuurpeloton.

Ratio en gevoel

17 november 2014

Op uitnodiging van de vereniging van de ouders van een vermoord kind was ik onlangs in Leusden. Samen met onze beleidsmedewerker slachtofferbewust werken was ik te gast om iets te vertellen over onze organisatie en ons werk.

Langer toezicht?

25 september 2014

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel langdurig toezicht. Veel parlementariërs steunden het voorstel. Toegegeven, de motieven om vóór te stemmen zijn niet bij elke partij hetzelfde, maar het is goed dat die wet er komt.

Positief geluid

05 juni 2014

Rosmalen, op een zonnige zaterdag. Van noord tot zuid, van west tot oost waren er COSA-vrijwilligers naar deze plaats in Brabant gekomen voor de jaarlijkse landelijke COSA-dag. De opkomst was groot terwijl het een mooie zonnige zaterdag was, waarop je een hoop andere dingen kon doen. Dit zegt veel over de motivatie en het enthousiasme van deze mensen. 

Evenwicht

08 april 2014

Wat hebben Volkert van der G. en Benno L. gemeen, behalve dat het allebei personen zijn die hun gevangenisstraf hebben uitgezeten? Om van dit serieuze onderwerp geen spelletje te maken, zal ik het antwoord maar meteen geven: de onverdraagzaamheid bij delen van de samenleving. Net als bij Benno L. gaat men op de digitale snelweg met hoge snelheden tekeer tegen Volkert van der G. 

Betalen!

28 januari 2014

Onlangs lanceerde de staatssecretaris een opvallend voorstel. Hij wil veroordeelden een eigen bijdrage laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis, hun enkelband en de gemaakte kosten voor strafvordering (waaronder reclasseringsadviezen).  

Kwaliteit

02 december 2013

Zeer tegen mijn gewoonte in zou ik bijna een stemadvies gaan geven. Afgelopen week werd in de Tweede Kamer de justitiebegroting behandeld. Voorafgaande aan dit debat hebben onze lobbyist Corine Hessel en ik een rondje langs Kamerleden gedaan.

1979

23 oktober 2013

We schrijven 12 november 1979. Een zekere J. van Gennip, reclasseringsambtenaar in de Oostelijke Mijnstreek wees tijdens een symposium over jeugdcriminaliteit erop dat als je in de achtergrond van een klant van de reclassering duikt, je vrijwel altijd te maken blijkt te hebben met mensen die veel in gestichten hebben gezeten.

De paarse krokodil

28 augustus 2013

Bureaucratie, of beter gezegd het bestrijden daarvan, blijft voor mij een bron van inspiratie. Ik las laatst een column van professor Smalhout over dit onderwerp die weer elke verbeelding tartte.  

Achteraf

11 juni 2013

Het is alweer een paar weken geleden dat we geconfronteerd werden met de afschuwelijke ontknoping van de twee vermiste jongetjes. Wat een tragiek en een verdriet. En net zoals in andere vergelijkbare zaken buitelt Jan en alleman over de hulpverlening heen en velen hebben hun mening – of erger – hun oordeel al klaar.

‘Kale' thuisdetentie: goedkoop is duurkoop?

25 maart 2013

Onder druk wordt alles vloeibaar. Nog niet zo heel lang geleden moesten er extra gevangenissen gebouwd worden om iedereen te kunnen opsluiten. Nog korter geleden werd een experiment met ‘thuisdetentie’ de nek omgedraaid omdat een meerderheid van de politiek vond dat veroordeelden in de gevangenis thuishoorden.  

Zegeningen tellen

05 februari 2013

Afgelopen week liet de PVV van zich horen. Bij monde van Lilian Helder gaat de partij het kabinet vragen om de wetgeving rond de werkstraf nog verder aan te scherpen. Nu kan men geen werkstraf krijgen bij ernstige gewelds- en zedendelicten. De PVV wil dit aanscherpen. 

Van Gennip

16 oktober 2012

Haren: betrek slachtoffers bij invulling werkstraf


Ik had tot voor kort nog nooit van Haren gehoord maar ik was vroeger al niet goed in topografie. In ieder geval weet nu zowat de hele wereld waar Haren ligt. Je zag het dagen aankomen maar het liep toch vreselijk uit de hand.

Twitteren
Ik heb met de mobiele telefoon in de hand gezeten om te twitteren dat elke vandaal maar een werkstraf moet krijgen die bestaat uit de rotzooi op te ruimen en de boel te herstellen. Ik heb het niet gedaan. Ik vreesde de hoon van de natie terwijl het voorspelbaar was dat er de nodige werkstraffen opgelegd zouden worden. Net zoals het voorspelbaar was dat iedereen daar dan weer schande van zou spreken.

De rust is in Haren enigszins teruggekeerd. De eerste straffen zijn al opgelegd. En inderdaad, er zijn werkstraffen opgelegd. En inderdaad, er werd schande van gesproken. Eerlijk gezegd kan ik mij dat vanuit het oogpunt van het slachtoffer ook voorstellen. Je moet maar – na angstige momenten - je ruiten ter waarde van honderden euro’s aan diggelen zien gaan.

Afgelopen vrijdag hield ik in het NRC Handelsblad een pleidooi om slachtoffers te betrekken bij het invullen van de werkstraf en bijzondere voorwaarden bij een toezicht.

Wat vindt het slachtoffer?
Als ik dit toepas op Haren kan ik me voorstellen dat je begint aan slachtoffers uit te leggen waarom in dit soort zaken bij een aantal daders de werkstraf een passende en effectieve sanctie is. Vervolgens zou aan het slachtoffer gevraagd kunnen worden, wat hij dan een passende invulling vindt. Ik kan het niet bewijzen maar het zou mij niets verbazen dat je hiermee én draagvlak voor de werkstraf creëert bij slachtoffers én erin slaagt een duidelijker verband te leggen tussen aard van de werkstraf en aard van het delict.

In de politiek en de rechtspraak heeft de positie van slachtoffers de afgelopen jaren terecht aandacht gekregen. Voor die ontwikkeling heeft de reclassering als maatschappelijke organisatie ook oog. Hoewel de focus bij het reclasseringswerk ligt op het veranderen van het gedrag van daders, doen we het impliciet al jaren; het voorkomen van nieuwe slachtoffers. In onze missie staat de veiligheid van de samenleving ten slotte centraal. Dat is waar wij van zijn. Expliciet aandacht hebben voor slachtoffers - en daar in het dagelijks werk nog bewuster mee omgaan - daar gaan we nu mee aan de slag.

Herstelrecht
Eind dit jaar organiseren de drie reclasseringsorganisaties en Slachtoffer in Beeld een werkconferentie over dit onderwerp. Slachtofferbewustzijn krijgt ook een plek in het nieuwe boek over methodiek en  in onze Jongvolwassenaanpak wordt een specifieke module opgenomen over herstelrecht.  In de komende periode wordt verder beleid ontwikkeld hoe we aandacht voor slachtoffers in advies, toezicht en werkstraffen beter vorm kunnen geven.

En in Haren gaan we aan de slag met de werkgestaften. Zodat ze iets terug doen voor het dorp waar ze de vernielingen hebben aangericht. Zoals het hoort bij de werkstraf: je nuttig maken voor een ander.

Van Gennip

13 september 2012

Meer straf, minder criminaliteit?


Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is het tijd de balans op te maken. Is het u daarbij ook opgevallen dat in geen enkel verkiezingsdebat het woord ‘veiligheid’ is gevallen? Twee jaar geleden nog één van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen. Nu zagen we alleen overal een VVD poster hangen met de tekst “Meer straf en minder begrip voor criminelen.” 

 

Rustig slapen
Deze verkiezingsleus suggereert dat als er maar niet meer geïnvesteerd wordt in criminelen dat dan iedereen rustig kan gaan slapen en de samenleving veiliger wordt. En dat is een illusie! Natuurlijk, zolang iemand vast zit, recidiveert hij niet. Daar is geen speld tussen te krijgen. Gevangenisstraf is soms onvermijdelijk én terecht. Maar wat daarna? 

Hoge recidive
De hoge recidivecijfers hebben met name betrekking op mensen die een lange gevangenisstraf hebben uitgezeten. Dus wil je wat aan die hoge recidivecijfers doen dan zul je moeten durven investeren in criminelen. Door te begrijpen waarom ze tot crimineel gedrag komen en dat te (laten) veranderen. En dat is nu precies wat de reclassering doet.

Andere aanpak
Met het diagnose-instrument RISc en het professioneel oordeel in kaart brengen wat de criminogene factoren zijn en om vervolgens met gericht toezicht op die factoren gedragsverandering bewerkstelligen. Dat zet zoden aan de dijk.

En er zijn meer voorbeelden dat een andere aanpak dan alleen gevangenisstraf loont. Tbs, werkstraffen, COSA, allemaal sancties die een gunstige invloed hebben op gedrag van mensen waardoor de samenleving dus veiliger wordt. Ik zou het nieuwe kabinet dus liever het volgende motto willen meegeven: “Verander gedrag van daders, voorkom slachtoffers.”


Deel dit artikel
Share to LinkedIn Share to Facebook Share to Twitter 
Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten